O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Szkoła Wychowawców WSD 2007-2009 - zapowiedź ...


Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie – Kraków


Szkoła Wychowawców
Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych
2007-2009

Szkoła stawia sobie jako cel przygotowanie księży do pracy wychowawczej na różnych poziomach formacji seminaryjnej.  Droga tego przygotowanie będzie polegała na osobistej formacji wychowawców w dynamice pracy grupowej i indywidualnej. Program Szkoły oparty jest na głównych tematach antropologicznych i teologicznych adhortacji Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”. Zgodnie ze wskazaniami „Pastores dabo vobis” proponowana formacja będzie miała charakter integralny, tak, aby ogarniała całą osobę, we wszystkich jej wymiarach i sferach (PDV 43). Przyswajanie i przeżywanie proponowanych treści będzie dokonywało się na trzech poziomach: ludzkim, duchowym i intelektualnym:

Formacja do dojrzałości ludzkiej:
Założenia merytoryczne:
- antropologia chrześcijańska
-  realizm psychologiczny
-  tożsamość kapłana

Założenia metodyczne:
- formacja osobista w dynamice grupowej
- metodyka aktywna : ćwiczenia komunikacyjne, psychodrama, bibliodrama, praca z obrazem i inne
- tworzenie wspólnoty życia

Formacja do modlitwy Słowem Bożym: Modlitwa Słowem Bożym przeżywana w ciągu dnia w dynamice lectio divina:
Lectio – osobiste czytanie Słowa; praca z tekstem biblijnym, doświadczenie słuchania
Meditatio – wprowadzenia do modlitwy; zgłębianie i przyswajanie Słowa
Oratio –  zachowywanie Słowa i modlitwa Słowem w ciągu dnia
Contemplatio – modlitwa obecności przed Najświętszym Sakramentem
Collatio – wspólnotowe lectio divina

Formacja doktrynalna i pedagogiczna:
Wykłady - pogłębienie refleksji nad zdobytą wiedzą filozoficzno-teologiczną w kontekście podejmowanej pracy wychowawczej. 
Refleksja nad istotnymi cechami własnej kultury teologicznej i pedagogicznej przyswojonej w wyniku doświadczeń życiowych. 
Konwersatoria - uczenie się aktywnego przyjmowania treści oraz dialogu;

 
PROGRAM MERYTORYCZNY

Rok 2007/2008


SESJA I
1. Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Piotrem
2. Wykłady: Powrót do korzeni własnego powołania
historia zbawienia i historia mojego życia
historia mojej relacji z Bogiem i mój obraz Boga
historia relacji międzyludzkich: zranienia w relacjach i ich uzdrawianie
historia powołania kapłańskiego: rozeznawanie, decyzje, kryzysy
3. Warsztaty:  Trening interpersonalny

SESJA II
1. Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Piotrem. Ewangelie
2. Wykłady: Tożsamość ludzka i kapłańska

istotne elementy tożsamości ludzkiej i kapłańskiej
rozwój i dojrzewanie do silnej i stabilnej tożsamości
kryzys tożsamości i zaburzenia w tożsamości
pomaganie osobom w kryzysie tożsamości
3. Warsztaty:  Kim jestem?

SESJA III
1. Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Piotrem. Ewangelie
2. Wykłady: Dojrzałe przeżywanie uczuć:
poznawanie i przeżywanie własnych uczuć,
wypowiadanie uczuć a niebezpieczeństwo tłumienia uczuć,
rola uczuć w rozeznawaniu duchowym,
uczucia i relacje międzyosobowe; różnice w świecie uczuć mężczyzn i kobiet
3. Warsztaty: Świat moich uczuć

SESJA IV
Rekolekcje Lectio divina: Formacja ucznia w Ewangelii św. Marka

SESJA V
1. Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Piotrem. Ewangelie
2. Wykłady: Wychowanie do wolności i posłuszeństwa:
relacja osobowa z Bogiem a wolność: wolność w rozumieniu ewangelicznym
wychowanie do decyzji: od pragnienia do decyzji
odpowiedzialność za własne życie i za wybory życiowe
dialog, posłuszeństwo, zależność, zaparcie się siebie, rola autorytetu Kościoła
3. Warsztaty: Spotkanie z moimi potrzebami

SESJA VI
1. Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Piotrem. Ewangelie
2. Wykłady: Wychowanie do przeżywania czystości i ubóstwa:
seksualność i celibat kapłański: wymiar ludzki i teologalny;
przyjaźń kapłańska i ojcostwo duchowe
ubóstwo w życiu księdza
kontakt z ubogimi i pomoc ubogim
3. Warsztaty: Mężczyzna kapłanem

Rok 2008/2009
SESJA VII
1. Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Piotrem. Dzieje Apostolskie
2. Wykłady: Formacja sumienia:
chrześcijańskie rozumienie sumienia; sumienie i słuchanie słowa Bożego
kształtowanie sumienia: umiłowanie prawdy, szczerość, uczciwość moralna 
wrażliwość sumienia, poczucie grzechu; zdrowe i fałszywe poczucie winy
wybory i decyzje powołaniowe: wierność i stałość wobec zobowiązań moralnych
3. Warsztaty: Moja hierarchia wartości

SESJA VIII
1. Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Piotrem. Dzieje Apostolskie
2. Wykłady: Formacja do życia we wspólnocie:
świadomość relacji międzyludzkich i dynamika wspólnoty seminaryjnej 
zaufanie i dialog, autorytet we wspólnocie; wpływ grup nieformalnych
konflikty, przebaczenie i pojednanie we wspólnocie 
współpraca w zespole wychowawców
3. Warsztaty: Wspólnota kapłańska

SESJA IX
1. Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Piotrem. Dzieje Apostolskie
2. Wykłady: Formacja do modlitwy:
doświadczenie Boga i budowanie zażyłej więzi z Jezusem
wprowadzenie w ciszę, słuchanie i medytację Słowa Bożego; Liturgia Godzin
życie eucharystyczne: uczestnictwo we Mszy św. i adoracja N. S.
odpowiedzialność za własne życie duchowe w codziennej posłudze
3. Warsztaty: Stosowanie narzędzi komunikacji

SESJA X
Rekolekcje Lectio divina: Formacja ucznia w Ewangelii św. Mateusza

SESJA XI
1. Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Piotrem. Dzieje Apostolskie
2. Wykłady: Formacja do sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego:
sakrament pokuty w formacji seminaryjnej i kapłańskiej
kryteria, metody diagnozowania wstępujących do seminarium
praktyka kierownictwa duchowego i rozeznawanie duchowe
kierownictwo duchowe i pomoc terapeutyczna
3. Warsztaty: Praca indywidualna z powierzonymi osobami

SESJA XII
1. Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Piotrem. Dzieje Apostolskie
2. Wykłady: Formacja do posługi duszpasterskiej:
rola praktyk duszpasterskich w seminarium; refleksja nad dostosowaniem metod
duszpasterstwo młodzieży; wychowanie do katechezy 
styl życia kapłańskiego; kultura w relacjach międzyludzkich w życiu księdza 
relacje osobowe w pracy duszpasterskiej; kierowanie zespołem i umiejętność współpracy
3. Warsztaty: Duchowość kapłańska

KWESTIE ORGANIZACYJNE

1. Organizator i prowadzący zajęcia

Organizator Szkoły Centrum Formacji Duchowej, Salwatorianie – Kraków
Patronat nad Szkołą - Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa

2. Miejsce zajęć: Centrum Formacji Duchowej,  Salwatorianie - Kraków
Adres: ul Św. Jacka 16, 30-364 Kraków; tel: (012) 269 23 97; tel./fax: (012) 254 60 60; kom. 0 694 448 170; e-mail: cfd@salwatorianie.pl

3. Warunki uczestnictwa

Do Szkoły przyjmowani są księża, którzy:

posiadają podstawowe doświadczenie w pracy formacyjnej lub będę przeznaczeni do niej w najbliższym czasie: rektorzy, dyrektorzy studiów, prefekci, ojcowie duchowni, mistrzowie nowicjatów i postulatów
kierują się osobistym pragnieniem udziału w zajęciach oraz pełną  zgodą na charakter i dynamikę formacji proponowanej w Szkole
w porozumieniu z przełożonymi zobowiązują się uczestniczyć, we wszystkich sesjach i rekolekcjach trwających przez okres dwóch lat; ( ze względu na ciągłość dynamiki formacji, nieobecność na zajęciach może oznaczać niemożliwość dalszego kontynuowania uczestnictwa w  Szkole; prawo do takiej decyzji zastrzega sobie dyrekcja Szkoły po konsultacji z gronem wychowawców; straty związane z kosztami ponosi uczestnik).
na czas trwania sesji zamieszkują w domu Centrum Formacji Duchowej; nie uwzględnia                                                                                                                                          się możliwości uczestnictwa w Szkole jako osoby dochodzące

4. Zgłoszenia do Szkoły

Przyjmowanie do Szkoły odbywa się według zasady pierwszeństwa zgłoszeń. Szkoła może przyjąć łącznie 72 uczestników.
Wypełnioną dokładnie kartę zgłoszenia  należy przesyłać na adres dyrekcji Szkoły: Centrum Formacji Duchowej (z dopiskiem „Szkoła Wychowawców”) , ul. Św. Jacka 16; 30-364 Kraków, cfd@salwatorianie.pl. Zgłoszenia można nadsyłać najpóźniej do 15 maja 2007.
Osoby przyjęte do Szkoły otrzymają w terminie po 15 maja, potwierdzenie oraz dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w zajęciach.

TERMINY ZAJĘĆ W ROKU 2007/2008

Sesja I:  10-14 września 2007
Sesja II:  22-26 października 2007
Sesja III:  10-14 grudnia 2007
Sesja IV:   25 stycznia – 2 lutego 2008 (rekolekcje lectio divina)
Sesja V:  10–14 marca 2008
Sesja VI:  26- 30 maja 208

Terminy sesji na rok II: 2008/2009 zostaną podane w czasie trwania pierwszego roku zajęć

Początek sesji w poniedziałek godz. 10.30, zakończenie w piątek godz. 13.30.

 


     Szkoła Wychowawców                                                                                                  Centrum Formacji Duchowej
Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych                                                                                     Salwatorianie - Kraków

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA SZKOŁY

 

Nazwisko ...............................................................................................................................
Imię ........................................................................................................................................
Przynależność (diecezja/zakon/zgromadzenie zakonne ) .................................................
.................................................................................................................................................
Dokładny adres zamieszkania/ tel./@/ ................................................................................
.................................................................................................................................................
Funkcja (aktualnie sprawowana) .......................................................................................
Wiek  .................

Po zapoznaniu się z Informatorem Szkoły i warunkami uczestnictwa  w zajęciach, zgłaszam mój udział w Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. W porozumieniu z moimi przełożonymi zobowiązuję się do udziału we wszystkich sesjach i rekolekcjach zaplanowanych w programie dwuletniej formacji.

 

podpis zgłaszającego się                    podpis przełożonego

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl